Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Bielan,

nasz lokalny Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” to bezpartyjna inicjatywa mieszkańców zaangażowanych w sprawy naszej dzielnicy, działających w Stowarzyszeniu „Razem dla Bielan” już od kilku lat.

Uważamy, że nasze lokalne problemy nie mają barw politycznych i powinny być rozwiązywane przez ludzi, którzy są stąd oraz dobrze znają i rozumieją Bielany. W skład naszego Stowarzyszenia wchodzą mieszkańcy z inicjatywnych grup społecznych oraz samorządów mieszkańców każdego bielańskiego osiedla. Kandydujemy jako wielka, zintegrowana we wspólnym celu bielańska rodzina, dla której ważny jest interes społeczny, a nie partyjny.

Gorąco zachęcam do tego, aby głosować na bezpartyjny Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”. Nie wybierajmy mniejszego zła, wybierzmy lepsze dobro i wspólnie odpartyjnijmy bielański samorząd w nadchodzących wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Czas na pokazanie siły mieszkańców!

Grzegorz Pietruczuk
przewodniczący Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”

 

 

Liderzy Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”

 

Grzegorz Pietruczuk

Grzegorz Pietruczuk

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany

przewodniczący Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”. Z Bielanami związany od urodzenia. Tutaj chodził do przedszkola, szkoły, tutaj dorastał. Także większość jego drogi zawodowej, jako samorządowca, związana jest z Naszą Dzielnicą. Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia, do którego zaprosił bielańskich społeczników i samorządowców. Razem z nimi chce zmieniać Bielany na lepsze.

Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

radna Dzielnicy Bielany

zawodowo od zawsze związana z pomocą społeczną. Członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa. Z zamiłowania społecznik, aktywnie działa na rzecz ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora. Jej priorytetem jest poprawa bielańskiej ochrony zdrowia.

Włodzimierz Piątkowski

Włodzimierz Piątkowski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany

radca prawny, samorządowiec i społecznik, wykładowca akademicki. Członek Rady Społecznej Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się pomocą niepełnosprawnym oraz seniorom. Zastępca Burmistrza dbający o przestrzeń komunalną oraz mieszkalnictwo komunalne. Twórca programu „Bielańskich Rewolucji Podwórkowych”.

Iwona Walentynowicz

Iwona Walentynowicz

radna Dzielnicy Bielany

członek zarządu Stowarzyszenia „Czyste Radiowo”, od lat walczy z uciążliwością kompostowni na Bielanach. Podejmuje starania o doposażenie szkół i przedszkoli, budowę boisk oraz placów zabaw. Pracuje nad poprawą bielańskich ulic. Zabiega o zmiany komunikacyjne, czego efektem jest m.in. przedłużenie linii 110 do Łomianek oraz wprowadzenie linii 171 na Bielany.

Krystian Lisiak

Krystian Lisiak

przewodniczący Samorządu Mieszkańców Chomiczówki

Zabiega o włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne, tak aby nie pomijano ich głosu. Działa na rzecz uchwalenia planu miejscowego dla Chomiczówki, ochrony terenów zieleni i parkingów przed zabudową. Utworzył sieć bielańskich grup społeczności na Facebook, m.in. grupę „Warszawskie Bielany – Mieszkańcy”.

Ewa Turek

Ewa Turek

przewodnicząca Zarządu Samorządu Mieszkańców Rudy

wolontariuszka „Ptasiego Patrolu”, jedna z założycielek Stowarzyszenia Przyjazna Ruda. Podejmuje się działań na rzecz poprawy infrastruktury publicznej i jakości życia mieszkańców Rudy i Starych Bielan. Współautorka zwycięskiego projektu „Stefa rekreacji na Osiedlu Ruda” w ramach budżetu partycypacyjnego.

Monika Szadkowska

Monika Szadkowska

przewodnicząca Zarządu Samorządu Mieszkańców Piasków

Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 293, w której od ponad dwudziestu lat jest nauczycielem. Organizuje spotkania literackie, panele dyskusyjne i potańcówki. Angażuje się w akcje charytatywne. W roku 2017 została wyróżniona statuetką Bielańskiego Wolontariusza Roku. Zabiega o unowocześnienie i rewitalizacje podwórek na osiedlu Piaski.

Piotr Walas

Piotr Walas

członek Rady Samorządu Mieszkańców Olszyny

Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, zawodowo związany z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej. Od lat zaangażowany był – z sukcesem – w działania mające na celu uchwalenie planu miejscowego dla Parku Olszyna, chroniącego najbliższe rejony przed zabudową deweloperską. Zabiega o niezbędne remonty i modernizacje infrastruktury na Słodowcu.
Nasz program dla Bielan

Naszym głównym postulatem jest oddanie samorządu z rąk polityków w ręce mieszkańców. Nasz program przejawia się w codziennych, konsekwentnych działaniach w zakresie spraw dotyczących każdego bielańskiego osiedla. Wynika on bezpośrednio z doświadczeń systematycznej i wieloletniej pracy w organizacjach pozarządowych, samorządach mieszkańców bielańskich osiedli oraz codziennych rozmów z mieszkańcami. Program ten nie jest listą spraw, których podejmiemy się dopiero po wyborach – nasz program to lista spraw, o których rozwiązanie już zabiegamy, a które będziemy kontynuować, aby doprowadzić je do końca z sukcesem. Będzie to dużo łatwiejsze, gdy Radę Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy budować będą mieszkańcy, nie zaś polityczni oficjele. Program podzieliliśmy na 9 tematycznych segmentów.

 • Brak zgody na rozbudowę kompostowni MPO i BYŚ. Bielany nie mogą być polem doświadczalnym kosztem zdrowia mieszkańców. Po długich bojach z MPO, naszej dzielnicy nie stać na to, aby ryzykować zdrowiem mieszkańców rozwój innych przedsiębiorstw śmieciowych.

 • Modernizacja sieci kanalizacyjnych i kolektorów wydzielających przykre zapachy (m.in. kolektor przy skrzyżowaniu Kasprowicza/Lindego, czy studzienka przy przystanku Aspekt).

 • Dbałość o naszych małych, zwierzęcych przyjaciół. Miejski ekosystem to nie tylko ludzie, ale również żyjące wśród nas zwierzęta. Chcemy kontynuować liczne programy, dotyczące m.in. opieki nad kotami wolnożyjącymi, budowy wież i budek dla jerzyków i innych pożytecznych ptaków oraz budowy wybiegów dla psów. >

 • Organizowanie większej liczby działań i wydarzeń edukacyjnych i ekologicznych (zakładanie ogrodów – w tym wspieranie inicjatyw oddolnych takich jak „Ogród Modraszka), kontynuowanie akcji bielańskiego „Dnia Ptaków” – zbijanie budek lęgowych, organizowanie akcji wymiany elektrośmieci).

 • Zakładanie, utrzymanie i rewitalizacja parków. Naszym celem jest to, aby Bielany pozostały zielone. Chcemy utworzyć park w miejscu po dawnym bazarku przy ul. Conrada, utworzyć park „Dęby Młocińskie”, zrewitalizować Park Stawy Kellera bez ingerencji w jego ekosystem, jak również doprowadzić do budowy tzw. „parku linearnego” nad trasą S-7 po wybudowaniu jej w tunelu (szpaler drzew z obiektami małej architektury, ławkami, skwerami do wypoczynku oraz ciągami pieszymi).

 • Ważna jest dla nas czystość terenów zieleni, podwórek i lasów (m.in. bardzo zaśmieconego Lasku Lindego).istotne są skuteczne działania Urzędu Dzielnicy w zakresie porządkowania tych terenów, ścisła współpraca między Urzędem Dzielnicy, Zarządem Zieleni m.st. Warszawy i Lasami Miejskimi – Warszawa, jak również edukacja, zarówno dotycząca dbałości o wspólną przestrzeń, jak i dotycząca segregowania odpadów.

 • Ochrona terenów zieleni przed zabudową. Udało nam się w roku 2017 obronić przed zabudową Las Bemowski, który jest wspólnym dla Bielan, Bemowa i Starych Babic skarbem przyrody. Niestety ponownie pojawiają się deweloperskie zakusy na ten teren – naszym priorytetem jest przeciwdziałanie pomysłom zabudowy tego lasu, jak również innych terenów zieleni znajdujących się na terenie Bielan – interwencje w sytuacjach zagrożenia zabudowy terenów zieleni (parków, skwerów) ma dla nas pierwszorzędne znaczenie.

 • Działania zmierzające do montażu filtrów zanieczyszczeń powietrza na wylotach z tunelu trasy S-7 (na wysokości Fortu Wawrzyszew i osiedla Jowisza, jak również na wysokości lotniska Babice i zachodnich rubieży osiedla Chomiczówka). Nie można narażać mieszkańców na wdychanie spalin skumulowanych na kilometrowym odcinku tunelu.

 • Kontrola nad budową gazociągu wysokiego ciśnienia przez Bielany. Nasze konsekwentne działania w tym temacie doprowadziły w roku 2017 do ocalenia tysięcy drzew Parku i Lasu Młocińskiego przed wycinką. Zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązania projektowe, zarówno w zakresie trasy przebiegu gazociągu, jak również technologii jego wykonania. Nasze założenia projektowe zostały uznane i zostaną zastosowane. Chcemy mieć możliwość nadzorowania tej inwestycji, aby odbyła się ona z jak najmniejszym uszczerbkiem na bielańskim środowisku.

 • Dbałość o wprowadzanie nasadzeń zastępczych. Nawet w przypadku, gdyby zaistniała konieczność wycięcia drzewa ze względu na jego zły stan fitosanitarny i wynikającym z tego zagrożeniem dla ludzi i mienia, należy dbać o każdorazowe wprowadzanie w to miejsce nasadzeń zastępczych. Nowo posadzone, odpowiednich wymiarów młode drzewa powinny być otaczane opieką (pielęgnacją, podlewaniem).

 • Zrównoważona komunikacja miejska jest podstawą funkcjonowania naszej dzielnicy. Szybkie i sprawne przemieszczanie się będzie możliwe tylko dzięki konkurencyjnym alternatywom dla komunikacji samochodowej. Trzeba postawić tak na zwiększenie liczby połączeń autobusowych i dojazdowych do metra (brak jest połączeń autobusowych przebiegających ul. Nocznickiego), jak również na rozbudowę sieci stacji rowerowych Veturilo (m.in. w lokalizacjach: przy przystanku Aspekt, przy skrzyżowaniu Broniewskiego z al. Reymonta, przy skrzyżowaniu ul. Conrada z ul. Nerudy).

 • Na zrównoważoną komunikację wpływ będzie miało stopniowe wprowadzanie rozsądnej i spójnej organizacji ruchu, która uwzględniać będzie potrzeby wszystkich użytkowników ruchu i reprezentantów wszystkich grup wiekowych (przede wszystkim seniorów i niepełnosprawnych – w kontekście ich potrzeb ważne są rozwiązania komunikacyjne ograniczające do minimum ich wysiłek). Istotne jest takie projektowanie tras komunikacyjnych, których rozwiązania infrastrukturalne nie będą prowadzić do kolizji między różnymi użytkownikami ruchu. Ważnym jest również przeciwdziałanie zabudowie parkingów osiedlami deweloperskimi i podjęcie optymalnych działań w zakresie problemów z parkowaniem. Zauważalna jest tu również potrzeba uregulowania spraw związanych z parkowaniem samochodów, gdyż jest coraz gorzej, a budowa kolejnych bloków pogarsza sytuację (dochodzi dodatkowo do konfliktów w przestrzeni, gdy mieszkańcy nowej i ogrodzonej zabudowy parkują w przestrzeni starej i otwartej zabudowy). Likwidacja wielu parkingów (np. przy Conrada 3) i zapowiedziane kolejne (m.in. przy ul. Conrada – vis-a-vis Cmentarza Wawrzyszewskiego) pozbawi miejsca do parkowania wielu rodzin. Przy komunikacji publicznej wymagającej wielu korekt takie radykalne decyzje znacznie pogarszą/ają sytuację. Mieszkańcy oczekują w tym zakresie pełnego wsparcia i stosownych działań.

 • Zmiany w komunikacji miejskiej: wprowadzenie linii przyspieszonej w kierunku Śródmieścia startującej z pętli Chomiczówka (wzorem odebranej linii 520), przedłużenie linii tramwajowej 22 do węzła metra Młociny, przedłużenie linii 121 do pętli Nowe Bemowo (po ostatniej niekorzystnej zmianie), utworzenie tramwaju do Łomianek, zmiana kursowania jednej z linii nocnych, tak aby przejeżdżała ona obok nowo otwartej apteki całodobowej przy ul. Kochanowskiego 23. Dopilnowanie przywrócenia linii 167 do pętli Chomiczówka po oddaniu metra na Bemowie i Woli. Ważnym jest również zwiększenie taboru linii autobusowej 203, tak aby pomieścił on więcej osób.

 • Utworzenie przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Perzyńskiego (przy komendzie policji), przywrócenie przystanku tramwajowego Las Bielański. Bezwzględna obrona pętli Chomiczówka przed pomysłami jej likwidacji.

 • Synchronizacja sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta (na skrzyżowaniach Reymonta/Broniewskiego, Reymonta/Conrada). Obecnie na fatalnie zorganizowanej sygnalizacji świetlnej można „zapuścić korzenie”. Naszym priorytetem jest wprowadzenie inteligentnego sterowania ruchem, który upłynni ruch na tych skrzyżowaniach. Zmiany w sygnalizacji świetlnej ważne są również w innych miejscach, m.in.: na skrzyżowaniu Kasprowicza/Przy Agorze (gdzie bardzo ciężko jest przejść pieszemu na drugą stronę podczas jednego cyklu) oraz na skrzyżowaniu Kasprowicza/Lindego przy stacji metra Wawrzyszew.

 • Opracowanie kompleksowego projektu utworzenia domkniętego systemu ścieżek rowerowych. Obecnie drogi rowerowe na Bielanach nie stanowią zorganizowanego i funkcjonalnego systemu. Naszym celem jest utworzenie ścieżek, które będą się domykały i stanowiły spójną całość łączącą się z systemami ścieżek sąsiednich dzielnic.

 • Utworzenie punktu interwencji kryzysowej dla kobiet (miejsce pomocy dla kobiet krzywdzonych, niesamodzielnych, samotnych mam, wykorzystywanych, odtrąconych, wyrzuconych ze swojej społeczności) – pomoc prawnicza, lekarska, psychologiczna, społeczna.

 • Ograniczenie lokalizowania całodobowych sklepów monopolowych. Walka z szerzącym się wandalizmem – stawiamy na edukację i prewencję. Wymagane jest zdecydowane i skuteczne wsparcie służb publicznych – Policji oraz Straży Miejskiej, a w wielu miejscach publicznych również montaż monitoringu.

 • Doświetlenie osiedli i zacienionych podwórek. Obecnie wiele osiedli jest niedoświetlonych, a co za tym idzie niebezpiecznych – przykładem może być część osiedla Piaski zawartego między ulicami: al. Reymonta – Broniewskiego – Galla Anonima – Kochanowskiego. Konieczne jest uzupełnienie oświetlenia o nowe latarnie parkowe.

 • Doświetlenie przejść dla pieszych i odmalowanie pasów. Naszym priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach, aby pieszy, jak również samo przejście dla niego było dobrze widoczne. W tym kontekście ważna jest również budowa tzw. „aktywnych przejść” (m.in. na przejściu dla pieszych na ul. Conrada – naprzeciwko poczty) oraz sygnalizacji świetlnej (np. na skrzyżowaniu ul. Przy Agorze i Wrzeciono). Należy również podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo m.in. ulic: Estrady, Sokratesa czy Oczapowskiego oraz skrzyżowań m.in. Wólczyńskiej z Conrada.

 • Wprowadzenie projektu „Bezpieczna droga do szkoły”, gdzie szczegółowo pod względem bezpieczeństwa przeanalizowane byłyby drogi, które pokonują dzieci w drodze do bielańskich szkół.

 • Cykliczne realizowanie programów i warsztatów „pierwszej pomocy” oraz „zachowania na drodze” dla mieszkańców różnych kategorii wiekowych.

 • Podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie bazaru Wolumen, zwłaszcza pod względem „kieszonkowców”, którzy często właśnie na Wolumenie upatrują swe ofiary.

 • Rozbudowa istniejących szkół (m.in. SP nr 77 przy ul. Samogłoska 9 oraz SP nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A) oraz budowa nowych. Przepełnienie bielańskich szkół jest jedną z głównych bolączek dzielnicowego systemu edukacji, a już teraz lekcje prowadzone są w systemie zmianowym do późnych godzin popołudniowych. Nowe bloki i gęstsza zabudowa już istniejących osiedli to nowi mieszkańcy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 • Budowa żłobków na osiedlach: Chomiczówka, Słodowiec i Ruda.

 • Budowa kanalizacji na osiedlu Wólka Węglowa, Młociny oraz w „starej” części Chomiczówki (rejony Żółwiej i Księżycowej). To wstyd dla władz miasta, aby w Warszawie, w XXI wieku w wielu miejscach mieszkańcy nie mieli w zamieszkanych przez nich domostwach podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 • Remonty ulic: Żółwiej, Renesansowej, Aspekt (na wysokości E’Leclerc, do skrzyżowania z Wólczyńską), Doryckiej, Maszewskiej, Podczaszyńskiego, Romaszewskiego (dawnej Duracza), drogi wewnętrznej równoległej do ul. Broniewskiego po zachodniej jej stronie (tzw. „mała Broniewskiego”) oraz ciągu ulic: Rudnickiego-Perzyńskiego. Modernizacja skrzyżowania: Conrada/Wólczyńska/Sokratesa, budowa ronda na skrzyżowaniu Estrady/Wólczyńska. Budowa wjazdu z trasy AK na osiedle Piaski (od ul. Literackiej).

 • Uporządkowanie terenu bazaru „Arina” przy ul. Broniewskiego, utworzenie cywilizowanych miejsc handlowych wraz z wprowadzeniem zieleni i utworzeniem w środku bazaru dużego placu miejskiego ze skwerem i ławeczkami, będącego swoistym „agorą” - centrum odpoczynku, miejscem spotkań i dyskusji.

 • Więcej wygodnych ławek na osiedlach i podwórkach, lokalizowanych w takich miejscach, aby seniorzy znaleźli możliwość wypoczynku. Ważnym jest również lokalizowanie ławek w pobliżu miejsc, z których seniorzy często korzystają (np. przy przychodni zdrowia przy ul. Conrada).

 • Rewitalizacja Parku Olszyna i Parku przy ul. Perzyńskiego (od niedawna Parku im. Jarnuszkiewicza) – naszym celem jest optymalne zaaranżowanie przestrzeni tych parków, które da mieszkańcom atrakcyjne miejsce do wypoczynku, ale jednocześnie nie będzie negatywnie ingerowało w ekosystem i zieleń.

 • Kompleksowy remont chodnika łączącego ul. Bogusławskiego z ul. Wólczyńską (na wysokości przystanku Popiela).

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla każdego bielańskiego osiedla. Bielany są jedną z tych dzielnic, które mają najniższe pokrycie powierzchni planami miejscowymi. Bezpośrednim tego skutkiem jest chaos w przestrzeni, budowa nowych bloków w miejscu terenów zieleni i parkingów. Brak planów miejscowych powoduje, że jako mieszkańcy nie mamy żadnych narzędzi, które uchroniłyby nas przed chaotyczną zabudową. Wiele rejonów jest dziś zagrożonych zabudową. Stąd naszym priorytetem jest szybkie nadanie proceduralnego biegu uchwalenia planów miejscowych dla bielańskich osiedli, w tym Chomiczówki, Wawrzyszewa (szczególnie rejonu tzw. „łączki wawrzyszewskiej”, co do której politycy składają wiele obietnic, ale nie przechodzą do rzeczywistych działań), Piasków i Słodowca.

 • Rewitalizacja al. Zjednoczenia – remont nawierzchni ulicy. Pragniemy, aby al. Zjednoczenia stała się ulicą tętniącą życiem, z wieloma punktami usługowymi, służącymi jako miejsce spotkań i kulturalnej integracji mieszkańców. Do tego niezbędna jest jej modernizacja pod względem infrastrukturalnym, wprowadzenie zieleni oraz obiektów małej architektury.

 • Budowa nowych placów zabaw. Priorytetem jest dla nas utworzenie „Centralnego placu zabaw na Wawrzyszewie” przy Stawach Brustmana. Obecnie bardzo duży, ale zaniedbany i mało atrakcyjny plac zabaw przy Stawach Brustmana nie zachęca mieszkańców do jego użytkowania. Chcemy, aby stało się to jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na mapie Bielan i Warszawy. Wśród innych placów zabaw są m.in. lokalizacje: plac zabaw między ul. Conrada i Nerudy (naprzeciwko przedszkola przy ul. Conrada 10a), plac zabaw przy ul. Broniewskiego 95 (będącego dziś tzw. „patelnią), teren rekreacyjny między ulicami Wólczyńską i Loteryjki. Ważne jest dla nas, aby na place zabaw wprowadzać więcej zieleni i drzew dających zacienienie. Istotne jest również montowanie na stałe toalet publicznych i ławek z przewijakami dla rodziców w najbliższych okolicach terenów rekreacyjnych.

 • Kontynuacja programu „Bielańskich Rewolucji Podwórkowych”, w ramach którego stale rewitalizowana i zazieleniana jest przestrzeń komunalna.

 • Ważna jest dla nas modernizacja chodników, tak aby były one wygodne do użytkowania dla osób starszych i niepełnosprawnych (m.in. remont chodnika wzdłuż ul. Conrada, poczynając od skrzyżowania z al. Reymonta kończąc na skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską).

 • Eliminowanie barier architektonicznych. Pragniemy, aby Bielany były dostępne dla każdego, aby osoby starsze i niepełnosprawne nie były pozbawiane możliwości korzystania z usług i punktów publicznych – w tym kontekście ważna jest modernizacja chodników, krawężników, ulic, eliminowanie progów (m.in. poprawienie źle wykonanych progów wzdłuż ul. Conrada przy pętli Chomiczówka, budowa windy do biblioteki publicznej przy ul. Bogusławskiego i wiele innych podobnych działań w różnych lokalizacjach na terenie Bielan).

 • Rewitalizacja „Okrąglaka” przy Wrzeciono 41. Symbol Wrzeciona zasługuje na to, aby poddać go kompleksowej rewitalizacji.

 • Budowa przychodni zdrowia na osiedlach: Wawrzyszew i Wrzeciono. Trudno pogodzić się z faktem, że tak duże osiedla jak Wawrzyszew i Wrzeciono nie doczekały się jeszcze przychodni lekarskich. Naszym celem jest również utworzenie Poradni Geriatrycznej dla seniorów.

 • Przywrócenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Bielańskim – zamknięcie tego Oddziału jest jedną z najbardziej niezrozumiałych i szkodliwych decyzji jakie zapadły w ostatnich latach. Pomimo, iż nie jest to kompetencją Rady Dzielnicy, podejmiemy się wszelkich możliwych starań, aby Oddział ten przywrócić do funkcjonowania. Naszym celem jest również podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania nocnej pomocy w Szpitalu Bielańskim.

 • Kontynuowanie i rozszerzenie projektu montażu oczyszczaczy powietrza w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

 • Siłownia plenerowa dla każdego osiedla” – rozwijanie programu, w ramach którego siłownie plenerowe (wyposażone w urządzenia sprawnościowe polegające na wykorzystaniu siły mięśni i ciężaru swego ciała) montowane byłyby na każdym bielańskim osiedlu.

 • Rozwój programów stypendialnych dla uzdolnionych młodych bielańskich sportowców.

 • Kompleksowy remont pływalni przy ul. Conrada.

 • Budowa pływalni 50-cio i 25-cio metrowej z częścią rekreacyjną dla dzieci przy ul. Podleśnej.

 • Budowa lodowiska na terenie osiedla Chomiczówka.

 • Kontynuacja programu montażu hal pneumatycznych na boiskach szkolnych, tak aby dzieci i młodzież bez względu na warunki atmosferyczne miały możliwość całorocznego trenowania i rozwoju fizycznego.

 • Rewitalizacja terenów Hutnika Warszawa oraz budowa pełnowymiarowej hali na Hutniku.

 • Budowa trzech Domów Kultury na Bielanach na osiedlach: Piaski (przy skrzyżowaniu Jarzębskiego i Magiera), Ruda (przy ul. Godowskiej), Młociny (utworzenie Domu Kultury wraz z parkiem w okolicach ul. Dzierżoniowskiej). Przekształcenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej na Wrzecionie w Dom Kultury.

 • Budowa Muzeum Bielan (będącym rozbudowanym miejscem zarówno upamiętnienia historii ciekawych dziejów naszej dzielnicy, jak również będącym miejscem aktywności lokalnej i kultury obfitującym w ciekawe wydarzenia dla lokalnej społeczności) w dawnej Willi Gessnera przy ul. Palisadowej na osiedlu Placówka. Jesteśmy zdania, że historia, jako doświadczenia powinny nas czegoś uczyć, tak aby nie była ona „historią martwą”, a była historią uświadamiającą nas na przyszłość, pozwalającą wybierać odpowiedni kierunek, podejmować odpowiednie decyzje.

 • Utworzenia MAL (Miejsce Aktywności Lokalnej) na Chomiczówce, które skupiałoby lokalny samorząd i aktywnie działających mieszkańców, z szeroką ofertą zajęć i działań integrujących, budujących lokalną świadomość i tożsamość, międzypokoleniowych, również dla osób pracujących i innych kategorii wiekowych.

 • Chcielibyśmy stale rozwijać ofertę kulturalną dla mieszkańców, połączyć to również z działaniami, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności dzielnicy pod względem lokalizowania tu restauracji, miejsc aktywności lokalnych, w których mieszkańcy ciekawie spędzą czas ze znajomymi. Kultura to jednak również kultura w podejściu do mieszkańców doświadczających negatywnych zjawisk w związku z atrakcyjną ofertą wydarzeń. Należy zawczasu informować o wydarzeniach osoby, które mieszkają w sąsiedztwie danego wydarzenia (dot. np. generowanego hałasu). W tym celu należy też rotować lokalizacjami wydarzeń i „odciążyć” bielański serek.

 • Rozwijanie w Domach Kultury, Mediatece, Miejscach Aktywności Lokalnej programów wprowadzających najmłodszych w tematy programowania i geoinformacji (kursy, warsztaty, zajęcia interaktywne).

 • Na działania mające na celu poprawę sytuacji seniorów składa się komplet wymienionych już wcześniej postulatów (jak np. eliminowanie barier architektonicznych, większa liczba połączeń autobusowych, więcej ławek na osiedlach – ten pomysł roboczo nazwaliśmy programem „ławka dla seniora”, na który składałaby się również rewitalizacja podwórek i sytuowanie ławek w miejscach zacienionych).

 • Utworzenie 4 ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów na osiedlach: Wrzeciono, Chomiczówka, Ruda i Piaski.

 • Utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Bielańskim.

 • Wspieranie inicjatyw Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Akademii Seniora, stałe rozwijanie programów kulturalnych, społecznych, sportowych dla seniorów na Bielanach.

 • Budowa parku wypoczynkowego dla seniorów na Piaskach (wraz z nasadzeniami drzew i budową tężni wzorem tej, która powstała w roku 2018 na Pl. Hallera na Pradze).

 • Utworzenie programu młodzieżowego wolontariatu na rzecz seniorów, którego celem byłaby międzypokoleniowa integracja, nauka szacunku dla osób starszych, ich doświadczenia i wiedzy, które przekazywać mogą młodszym pokoleniom.

 • Podjęcie działań w celu utworzenia programu budowy mieszkań dla seniorów, którzy mieszkając często samotnie w dużych mieszkaniach nabyliby możliwość wymiany dużych mieszkań na mniejsze na korzystnych warunkach.

 • Wspieranie z pełnym zaangażowaniem samorządów mieszkańców bielańskich osiedli w podejmowanych przez nie działaniach.

 • Włączanie mieszkańców w proces decyzyjny, nie tylko w ramach budżetu partycypacyjnego, do którego odsyłani są mieszkańcy, którzy domagają się niezbędnych inwestycji i inicjatyw. Mieszkańcy powinni mieć możliwość partycypowania w realizacjach inwestycji i programów w ramach całego budżetu, a nie jedynie 1% wycinka. To w końcu mieszkańcy są beneficjentami i to mieszkańcy odczuwać będą skutki efektów realizacji inwestycji i zamierzeń.

 • Powołanie Bielańskiej Rady Kobiet, pełniących tak ważną rolę w życiu rodzinnym i społecznym. Współdziałanie z Bielańską Radą Seniora oraz Bielańską Radą Młodzieży.

 • Oddanie gazety „Nasze Bielany” mieszkańcom, udostępnienie stałych rubryk dla Samorządów Mieszkańców bielańskich osiedli, umożliwienie publikacji listów od mieszkańców. Gazeta dzielnicowa powinna być nośnikiem istotnych w dzielnicy informacji oraz miejscem, gdzie wybrzmieć może głos mieszkańców, nie zaś promocją partyjnych oficjeli.

 • Wprowadzenie programu edukacji samorządowej w szkołach, domach kultury i miejscach aktywności lokalnej, gdzie najmłodsi uczyliby się o zasadach lokalnej samorządności, tożsamości, wspólnego działania na rzecz najbliższej przestrzeni.

 • Obrona lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników. Punkty istniejące wciąż od lat, zarabiające na siebie i cieszące się wśród mieszkańców zaufaniem powinny otoczone być szczególną opieką. Wiele z tych miejsc wymaga rewitalizacji, uporządkowania, dostosowania do zasad ładu przestrzennego – można to robić współpracując z właścicielami punktów, wypracowując kompromisy i porozumienia. Nie może być zgody na kontynuowanie urzędowej praktyki podejmowania decyzji o likwidacji takich punktów, bez uwzględnienia interesu społecznego. Chcielibyśmy, aby udogodnienia dla małych przedsiębiorców i przyjazny Urząd spowodował zwiększenie atrakcyjności dzielnicy pod względem lokalizowania małych, ale jakże potrzebnych usług.

 • Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, poprzez udostępnienie im szerokiej gamy zajęć, warsztatów i wydarzeń.

 • Pełna otwartość – jako ludzie z Bielan dostępni jesteśmy na co dzień (w sklepach, na ulicy, na przystanku, na spacerach). Można porozmawiać z nami zawsze, a nie tylko na umówionym dyżurze. Łatwa dostępność i bezpośrednia formuła komunikacji pozwoli nam sprawniej załatwiać wiele spraw. Chcemy również organizować (jak robimy to do tej pory) spotkania otwarte z mieszkańcami, gdzie radnych „Razem dla Bielan” spotkać będzie można i porozmawiać na osiedlu.
Nasze osiągnięcia

Stowarzyszenie „Razem dla Bielan” zarejestrowaliśmy w roku 2015. Uznaliśmy wtedy, że nasze wspólne działania, jako społeczników, członków samorządów bielańskich osiedli, członków organizacji pozarządowych powinny mieć wspólny mianownik, wspólną płaszczyznę współpracy, wspólne hasło i formalny głos. W skład naszego Stowarzyszenia weszli mieszkańcy – członkowie samorządów bielańskich osiedli, którym przyświeca idea wspólnego działania na rzecz rozwoju dzielnicy. Razem udało się już wiele. Wśród naszych wspólnych sukcesów są:

 • Wywalczenie apteki całodobowej na Bielanach, która rozpoczęła funkcjonowanie przy ul. Kochanowskiego 23.
 • Doprowadzenie do zamknięcia kompostowni na Radiowie (w naszym stowarzyszeniu działają również osoby ze Stowarzyszenia „Czyste Radiowo”).
 • Obrona przed likwidacją punktów usługowo-handlowych (sklepów warzywniczych, kwiaciarni i „Zapiekanek u Pandy”) przy ul. Żeromskiego (między ul. Daniłowskiego a ul. Jarzębskiego).
 • Ocalenie tysięcy drzew Lasu i Parku Młocińskiego przed wycinką w związku z planowaną budową gazociągu (nasze alternatywne rozwiązania projektowe zyskały uznanie i zostaną zastosowane).
 • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Parku Olszyna, który chroni teren przed zabudową deweloperską,
 • Nadanie imienia Maryny Falskiej skwerowi przy skrzyżowaniu Fontany i Schroegera. Ocalenie przed zburzeniem zabytkowej willi aptekarza Gessnera na Placówce (nasze działania to również pamięć o lokalnej historii i osobach, które ją tworzyły).
 • Zabiegaliśmy o liczne remonty, modernizacje i budowy nowych placów zabaw oraz hal pneumatycznych nad szkolnymi boiskami (wiele z nich zostało już zrealizowanych, kolejne dzięki zaangażowaniu naszych społeczników będą realizowane – m.in. kompleksowa modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95).
 • Wprowadzenie programu „Bielańskich Rewolucji Podwórkowych”, w ramach którego stale modernizowana i zazieleniana jest przestrzeń komunalna.
 • Zorganizowanie dwóch edycji akcji „Książka dla Pacjenta” w ramach której zebraliśmy tysiące książek dla pacjentów Szpitala Bielańskiego, aby dzięki lekturze mogli na chwile oderwać się od szpitalnej codzienności.
 • Zorganizowanie akcji „Zazieleniamy Bielany”, w ramach której mieszkańcom dzielnicy rozdawaliśmy sadzonki drzew.
 • Zgłoszenie i zrealizowanie wielu nowych stacji rowerowych Veturilo (m.in. w lokalizacjach: skrzyżowanie Conrada/Wólczyńska/Sokratesa, skrzyżowanie Bogusławskiego/Rodziny Połanieckich, ul. Heroldów, skrzyżowanie ul. Galla Anonima z ul. Kochanowskiego).
 • Organizacja licznych pikników sąsiedzkich i tematycznych (m.in. „Piknik przy Słoniu” na Rudzie, „Dzień Chomika” na Chomiczówce, „Pierwszy Bielański Piknik Archeologiczny” przy Dewajtis, „Piknik Sąsiedzki” na Wawrzyszewie).
 • Z inicjatywy członka naszego Stowarzyszenia „Słoń Bielański” wrócił na Bielany (został zamontowany jako urządzenie zabawowe na Kępie Potockiej).
 • Organizacja licznych imprez charytatywnych, w tym „Otwórz serce” dla chorych dzieci, oraz bielańską Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
 • Liczne akcje sprzątania Lasu Bielańskiego, Lasku Lindego, ulicy Księżycowej – takimi akcjami chcemy pokazać, że wspólnie powinniśmy dbać o otaczającą nas przestrzeń, aby była czysta i przyjazna mieszkańcom. Staramy się zaszczepić ideę segregowania odpadów oraz szacunku do zieleni i wspólnej przestrzeni.
 • Wprowadzenie szerokiej gamy zajęć i atrakcji dla bielańskich seniorów (w tym wspieranie idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii Seniora, wycieczek i wielu zajęć sprawnościowych) dla seniorów, stanowiących ważną część naszej lokalnej społeczności.
 • Członkowie naszego Stowarzyszenia są autorami ponad 60 projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego.
 • Ciągłe wdrażanie otwartego modelu decyzyjnego, w który szeroko włączani są mieszkańcy, aby ich głos nie był pomijany – ważny jest dla nas głos mieszkańców, a nie interes partyjny.
 • Członkowie naszego stowarzyszenia byli inicjatorami utworzenia Samorządu Mieszkańców Chomiczówki. Stale wspieramy samorządy mieszkańców wszystkich bielańskich osiedli, członkowie tych samorządów są jednocześnie częścią naszego Stowarzyszenia.
 • Podjęliśmy się również wielu innych działań, które obecnie się toczą i są procedowane w Urzędach (wyszliśmy z inicjatywą utworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Chomiczówka, zabiegamy o szybsze zakończenie procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Wawrzyszew, w tym „łączki wawrzyszewskiej”, wnioskowaliśmy o wstrzymanie wydania decyzji na budowę budynku przy Żeromskiego 17 do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Słodowca, od długiego czasu prowadzimy korespondencję z ZDM, BPMiT oraz Tramwajami Warszawskimi S.A. odnośnie wprowadzenia inteligentnego systemu źle zorganizowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach wzdłuż al. Reymonta – m.in. na skrzyżowaniach Reymonta/Conrada i Reymonta/Broniewskiego). Wciąż podejmujemy się spraw zarówno systemowych, jak i indywidualnych, wsłuchując się w głos mieszkańców (jak np. sprawy remontów klatek schodowych i balkonów).

 

 

Nie wybieraj mniejszego zła, wybierz lepsze dobro dla Bielan.

Zagłosuj na komitet wyborczy Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”.